Dagordning till distrikt 7,s höstmöte i Jönköping…

Förslag till dagordning för SSA Distrikt 7,s Höstmöte 20151114 hos SK7AX i Jönköping.
 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysning
 • Tillägg till dagordningen
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet och tillika rösträknare
 • Föregående mötesprotokoll
 • Val av valberedning varav en skall vara sammankallande
 • Kontaktperson Scouterna
 • Kontaktpersoner mot skolorna
 • Någon att ta över SM7CRW,s DX ring på 80m
 • Ordföranden redovisar från DL/SL mötet i Stockholm
 • Övriga frågor
DL7 (SM7HZK) Bo
Share