Årsmötet 2019-02-13 på SK7HW Kronobergs Sändareamatörer…

Växjö den 14 februari år 2019.

Protokoll fört vid Kronobergs Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 2019-02-13

Närvarande: SM7GVF, SM7KPB, SM7YLU, SA7AHC, SM7KPI, SA7AHD, SM7HZK, SA7HBM, SA7BIS, SM7EKU, SA7BWV, SA7CDN, SM7DTJ, SM-8211, SM7TGM, SM7MXP, SM7DVF, SA7CEX, SM7LJS, SM7WZM,SM7MYO, SM7PHS, SM7FVT, SM7DBD,

 

1 Årsmötet öppnas av klubbens ordförande,.

 

2 Sven-Åke Karlsson SM7EKU, valdes som årsmötesordförande.

 

3 Ulf Bergström SM7YLU, valdes till årsmötessekreterare.

 

4 Till justeringsmän valdes Gert Danielsson SM7LJS och Anders Nyberg SA7CDN vilka även utgör rösträknare.

 

5 Mötet befinns stadgeenligt utlyst.

 

6 Dagordningen för årsmötet fastställs.

 

7.1 Verksamhetsberättelsen för året 2018 upplästes av Ulf Bergström SM7YLU och läggs till handlingarna.

 

7.2 Ekonomisk berättelse för året 2018 upplästes av Sven-Åke Karlsson, SM7EKU och läggs till handlingarna.

 

7.3 Revisionsberättelse för året 2018 upplästes av Anders Nyberg, SA7CDN och läggs till handlingarna.

 

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

9 Till ordförande för styrelsen på ett år valdes Bo Hasselquist SM7HZK

 

10 Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Ulf Bergström SM7YLU samt nyval av Sven-Åke Karlsson SM7EKU.                                                                                                    

11 Övriga funktionärer valdes på ett år enligt:

  • Stugfogde  Sven-Åke Karlsson, SM7EKU
  • QSL managers          Anna Thilén SA7CEX och Christer Jönsson, SM7DVF      Hemsidesansvarig               Mats Ljunggren, Ulf Bergström,
  • Byggledare                  Mats Ljunggren, SA7AHC
  • Utbildningsansvarig    Bo Hasselquist SM7HZK
  • 12 Till revisorer på ett år valdes:
  • Bertil Lydén, SM7KPB, sammankallande Anders Nyberg, SA7CDN
  • Ingvar Lydén, SM7KPI, suppleant

 

13 Till valberedning på ett år omvaldes Max Vigna, SA7AHE samt nyval av Anna Thilén SA7CEX.

 

14 Till årsavgift för år 2020 beslutas om oförändrad sådan, 200 kr för de över 25 år, 100 kr för de yngre.

 

15 Motioner: Inga inkomna.

.

16 Årsmötet avslutades av mötesordförande, Sven-Åke Karlsson SM7EKU.

 

17 Övriga frågor / Klubbmöte:

Bosse SM7HZK tog upp frågan om inte klubben skulle anordna kurs för amatörcertifikat. Frågan diskuterades och Bosse ska höra om SM7GMD Conny ställer upp som lärare.

Uffe SM7YLU informerade om läget inför auktionen den 11:e Maj. Sortering av godset har påbörjats. Även information om kommande rallysamband gavs.

18 Klubbmötet avslutades av mötesordförande, Sven-Åke Karlsson SM7EKU som tackade alla för visat intresse.

Mötessekreterare Ulf Bergström, SM7YLU

Mötesordförande Sven-Åke Karlsson, SM7EKU

Justeras, Gert Danielsson SM7LJS

Justeras, Anders Nyberg  SA7CDN

 

 

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share