Årsmötesprotokoll från SK7RN….

Tid:                                                       Lördagen den 2 mars 2019, 10.00

Plats: IOGT-NTO-lokalen Borgholm

Närvarande:

SA7BMX Rolf Lindström, SA7IRA Inge Petersson, SM7CIL Arne Gegerfelt

SM7CLM Lennart Holmberg, SM7DZV Erik Nyberg, SM7MQE Enar Nilsson,

SM7NJD Åke Johansson, SM7YIJ Lars-Göran Olsson, SM7VPF Olle Alåsen,

SM7WVG Tommy Strand, Michael Axelsson SM7-8454, Kristina Österberg,

Jörgen Butenas                                                                 

 • 1. Mötets öppnande.

Föreningens ordförande, SM7DZV, Erik, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 • 2. Parentation.

Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av att sekreteraren och styrelseledamoten SM7RWX Birger Eriksson avlidit i augusti 2018.

 • 3. Val av mötesfunktionärer.
 1. SM7DZV, Erik, valdes till ordförande under mötet.
 2. ii. SM7NJD, Åke, utsågs till sekreterare.
 3. iii. SA7BMX Rolf och SM7VPF Olle valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 • 4. Beslut om dagordning.

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

 • 5. Beslut om röstlängd.

Beslutades att ovanstående närvaroförteckning, sammanlagt 13 medlemmar, vid behov skulle gälla som röstlängd.

 • 6. Stämmans utlysande.

Konstaterades att stämman utlysts i god tid i enlighet med föreningens stadgar och kallelsen godkändes.

 • 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och kommenterades utförligt av SM7DZV, Erik. Beslutades att med godkännande lägga densamma till handlingarna.

 • 8. Föredragning av årsbokslutet.

Årsbokslutet föredrogs av ordföranden Erik, och lades med godkännande till handlingarna.

 • 9. Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn, SA7BMX, Rolf och lades med godkännande till handlingarna.

 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades enhälligt full ansvarsfrihet för år 2018 i enlighet med revisorernas rekommendation.

 • 11. Förslag från styrelsen.
 1. Ordförandens förslag till budget föredrogs och och godkändes. ii. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fram till nästa årsmöte föredrogs och fastställdes. iii.          I enlighet med styrelsens förslag  fastställdes medlemsavgiften för 2020 till oförändrat 200 kronor.
 2. I enlighet med styrelsens förslag beslutade mötet att enhälligt utse Paul Leonard KD1TH till hedersmedlem i klubben.
 • 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter skall vara oförändrat 9 och antalet ersättare oförändrat 4.

 • 13. Val av styrelse.
 1. Ordföranden SM7DZV, Erik Nyberg omvaldes för en ny tvåårsperiod.
 2. Till vice ordförande valdes på två år SM7CIL Arne Gegerfelt iii. Till kassör på två år valdes SM7CJQ, Kenneth Byrskog.

Sekreterare SM7NJD Åke Johansson  iv. Till övriga styrelseledamöter på två år valdes: SA7IRA Inge

Petersson och Jörgen Butenas

 1. Ledamöter med ett år kvar är SM7VVY Tommy Abrahamsson,

SM7VPF Olle Alåsen och (SA7NRG) Göran Lindqvist   vi.                Till ersättare i styrelsen med följande tjänstgöringsordning valdes

SM7UHX Jonas Agerhed, SM7MQE Enar Nilsson, SM7WSS Leif Karlsson och SM7YTH Örjan Tollbom

 • 14. Firmatecknare.

Till firmatecknare, var för sig, valdes ordföranden SM7DZV, Erik Nyberg

(1944 0728-7814) och  kassören SM7CJQ, Kenneth Byrskog (1937 1203-2832).

Beslutades att denna paragraf skall anses vara omedelbart justerad.

 • 15. Val av revisorer.

Till ordinarie revisorer valdes SA7BMX, Rolf Lindström och SM7WVG, Tommy Strand. Till ersättare valdes Kristina Österberg.

 • 16. Val av valberedning.

Till valberedning utsågs Kristina Österberg och SM7MQE Enar Nilsson med Kristina som sammankallande.

 • 17. Övriga frågor.

Åke SM7NJD informerade om namnskyltar

Lennart SM7CLM informerade om bidrag till repeatern SK7RFL Enar SM7MQE informerade om arbeten på klubbens repeatrar. § 18. Avslutning.

Nästa styrelsemöte blir enligt verksamhetsplanen torsdagen 11 april 2019 klockan 18.30 i IOGT-NTO i Borgholm.

Årsmötet 2020 blir den 7 mars.

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid den sedvanliga kroppkakelunchen sjöng Olle SM7VPF

Kroppkakevisan, Ljusberg och Taube till eget gitarrackompanjemang.

Vid protokollet:

SM7NJD

ÅKE JOHANSSON

Justerat:

SM7DZV SA7BMX SM7VPF
Erik Nyberg Rolf Lindström Olle Alåsen

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share